Název Předmět
Lidový kroj Zeměpis UNI
Lidová architektura Dějepis CZ
Plzeňsko – lidová architektura Dějepis CZ
Lidový tanec v krojích Tělesná výchova, Průřezová témata, Občanský a společenskovědní základ, Zeměpis, Hudební výchova, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět UNI
ČSR 1945–1948 (lidově demokratický režim a volby 1946) Dějepis CZ
ČSR v letech 1945–1948 (napětí v poválečné společnosti) Dějepis CZ
Chodská keramika Zeměpis, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Český jazyk a literatura, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět UNI
ČSR 1945–1948 (vnitřní vývoj a politický systém) Dějepis CZ
Jazyk v běžné komunikaci a ve sdělovacích prostředcích (řešené úlohy) Český jazyk a literatura CZ
Vánoční tradice a zvyky (kvíz) Člověk a jeho svět UNI